Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Nasi członkowie / Nasi członkowie / Szkoły i szkoły wyższe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
O nas

Utworzony w 1926 roku Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu należy do ścisłej czołówki polskich uczelni ekonomicznych. Jest jedną z najstarszych i najbardziej prestiżowych szkół wyższych o tym profilu w Polsce. Stanowi ważny, 13-tysięczny ośrodek naukowo-dydaktyczny specjalizujący się w kształceniu liderów biznesu, wysoko wykwalifikowanych kadr menedżerskich, ekspertów gospodarczych oraz pracowników służb administracji rządowej i samorządowej. Swoją renomę zawdzięcza: wysokiej jakości nauczania oraz niekwestionowanej pozycji jednego z liderów badań naukowych w zakresie nauk ekonomicznych. Oferta dydaktyczna szkoły uwzględnia światowe wzorce kształcenia menedżerskiego i najnowsze rozwiązania z zakresu rozwoju myśli ekonomicznej i biznesu. Siłą Uczelni jest potencjał naukowy, kontakty międzynarodowe oraz orientacja na współpracę z biznesem.

UNIWERSYTET EKONOMICZNY w POZNANIU

al. Niepodległości 10
61-875 Poznań
tel. ++48 61 856 90 00
fax ++48 61 866 89 24
Oferta

Na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu można podjąć naukę w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Studia stacjonarne (dzienne) prowadzone są w formie studiów pierwszego stopnia (po maturze) oraz drugiego stopnia (po licencjacie lub inżynierze). Studia pierwszego stopnia kończą się uzyskaniem dyplomu licencjata lub inżyniera. Przyjęcia na te studia odbywają się na podstawie punktów z przedmiotów kwalifikacyjnych w części zewnętrznej (pisemnej) egzaminu maturalnego (nowa matura) lub na podstawie wyników egzaminu wstępnego.

Studia drugiego stopnia kończą się uzyskaniem dyplomu magistra. Przyjęcia na te studia odbywają się na podstawie testu kwalifikacyjnago.

Zasady przyjęć na poszczególne formy studiów zawarte są w uchwałach Senatu Uczelni.

Studia niestacjonarne (zaoczne/wieczorowe) prowadzone są w formie studiów pierwszego stopnia (po maturze) oraz drugiego stopnia (uzupełniających magisterskich) (po licencjacie lub inżynierze).  Przy przyjęciach na zaoczne niestacjonarne studia pierwszego stopnia brane są  pod uwagę oceny uzyskane na świadectwie dojrzałości lub punktacja procentowa uzyskana na nowym egzaminie maturalnym z przedmiotów kwalifikacyjnych. Przy przyjęciach na niestacjonarne studia drugiego stopnia brana jest punktacja uzyskana z przedmiotów tworzących tzw. minima programowe.

Studenci studiów niestacjonarnych mogą ubiegać się o pomoc materialną (stypendia: socjalne, za wyniki w nauce, ministra, zapomogi).