W 2014 roku Klaster Leszczyńskie Smaki ponownie uzyskał dofinansowane ze środków pochodzących z Projektu „Wsparcie współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w Wielkopolsce”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W wyniku wykonanych prac powstało opracowanie nt.  „Nowe wzornictwo i opakowania dla produktów klastra Leszczyńskie Smaki.” Opracowanie a przede wszystkim projekty nowych opakowń zostały przygotowane we współpracy Klastra Leszczyńskie Smaki z Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu.

 

 

I.              Przedmiotem projektu badawczego było opracowanie innowacyjnych rozwiązań dla opakowań wybranej gamy produktów marki Leszczyńskie Smaki. Zakres prac obejmował:

1.   analizę dotychczasowych opakowań członków klastra.

Przeprowadzony wywiad i ankieta pozwoliły ustalić wiele cech opakowań. Uwagi zostały zebrane w raporcie pierwszego etapu projektu. Uwagi dotyczące poszczególnych producentów znajdują się w osobnych arkuszach. Kilka istotnych spostrzeżeń - firmy nie posiadają odpowiednich opracowań służących prawidłowemu stosowaniu logotypów; część firm nie chroni swoich znaków; żadna firma nie posiada ustalonych zasad identyfikacji wizualnej;

2.   analizę norm prawnych związanych z produktami spożywczymi.

Został sporządzony spis regulacji prawnych i wg niego opracowany schemat prezentowania informacji na etykietach produktów.

3. rozwiązania graficzne marki Leszczyńskie Smaki.

Zespół zaproponował trzy rozwiązania graficzne dla opakowań. Do założeń projektowych przyjęto: uwzględnienie specyfiki produktów; zachowanie tożsamości członków klastra. Jako ideę porządkującą działania graficzne traktowano tworzenie „Parasola wizerunkowego” Leszczyńskich Smaków. Zespół analizował wartości indywidualne w zestawieniu z wartościami wspólnymi, inne przykłady budowy parasola wizerunkowego i wybrano optymalne rozwiązania projektowe.

4. opracowanie gotowych do druku wzorów etykiet i nadruków na opakowania.

Na bazie wybranego w ramach drugiego etapu projektu rozwiązania zespół opracował zestaw etykiet i nadruków dla wybranych produktów czterech firm z załącznika nr 2 do umowy. Większość etykiet została przygotowana w wersji czterokolorowej (CMYK) i adresowana do techniki druku offsetowego. Kilka nadruków zostało przygotowanych w oparciu o dwa trzy lub cztery kolory Pantone, tak aby zapewnić niższe koszty i większą powtarzalność kolorystyki opakowań. Aby można było dobrze ocenić rozwiązanie powstały interaktywne, wirtualne prezentacje trójwymiarowe pozwalające obracać samodzielnie modele. Ponadto do każdego produktu zostały opracowane fotorealistyczne wizualizacje. Dodatkowa praca w tym punkcie było opracowanie kształtu i wykroju nowego opakowania do lodów Cassate dla firmy Młynarczyk. Opakowanie kartonowe na ten typ lodów zwiększa konkurencyjność tego produktu.

Dodatkowo opracowano poglądowo propozycję etykiet i nadruków dla pozostałych produktów z zał. nr 2 umowy. Opracowano modele wirtualne opakowań oraz niekiedy ich zawartości. Wraz z projektowanymi etykietami i nadrukami zostały także przedstawione w postaci wizualizacji i modeli wirtualnych. Zostały zebrane w postaci wydruków oraz w postaci cyfrowej.

5.  Usługę szkoleniową w postaci warsztatów dla uczestników klastra.

Zakres usługi szkoleniowej obejmował zagadnienia dotyczące marketingowej i funkcjonalnej roli opakowań produktów żywnościowych. Zaprezentowano wyniki prac. Całość została podzielona na kilka prezentacji: prawne aspekty opakowań, parasol wizerunkowy produktów Leszczyńskie Smaki; trendy projektowe w opakowaniach; uwarunkowania technologiczne, znakowanie towarów kodami EAN-13. Zakres tematyczny wystąpień został dopasowany do zdiagnozowanych w trakcie etapu pierwszego problemów, które są ważne dla firm skupionych w klastrze i mogą stanowić często źródło problemów.

II.             Rezultaty:

1.   Opracowanie zawierające:

a)     Uwagi i spostrzeżenia dotyczące poszczególnych opakowań producentów.

b)     Spis regulacji prawnych i wg niego opracowany schemat prezentowania informacji na etykietach produktów.

c)     Zestaw prezentacji dostarczonych w formie wydruków oraz w formie elektronicznej zapisu w formacie PDF. Ponadto przygotowano i przekazano prezentacje opracowań trzech koncepcji zebranych w  pakietach dla firm: Na drodze rozmów i konsultacji firmy wybrały rozwiązanie będące wersją łączącą wariant  drugi i trzeci z pośród przedstawionych propozycji.

d)     Dwie serie plików:

                - pierwsza do druku (tylko z elementami drukowymi)

                - druga poglądowa (aby pokazać dopasowanie kształtów etykiet do zadruku)

e)     Przeprowadzenie usługi szkoleniowej.

III.            Wnioski:

Wyniki prac stanowią dla firm wysoką wartość. Oprócz prawidłowo oznakowanych opakowań produkty uzyskały też nową szatę graficzną, spójną dla marki Leszczyńskie Smaki.

Przygotowane etykiety można wdrożyć do druku. Szacowany termin wdrożenia to ok. 5 lat. Wdrożenie jest jednak uzależnione od kilku aspektów, takich jak:

-sezonowość produkcji spożywczej i posiadanie przez firmy pewnych zapasów etykiet wcześniej stosowanych może przesunąć okres wdrożenia do wyczerpania istniejących zapasów, lub nadejścia czasu karencji zmian w przepisach, które dotychczasowe etykiety nie spełniają.

-niektóre etykiety nadal wymagają wstawienia danych, które firmy powinny uzupełnić po przeprowadzeniu odpowiednich badań swoich produktów w jednostkach laboratoryjnych.

-wspólna ekspozycja na odpowiednio przystosowanych regałach

-różnorodność produktów produkowanych przez członków klastra. Różne warunki przechowywania (niektóre produkty wymagają chłodni) są utrudnieniem we wspólnej ekspozycji.

-funkcjonowanie w tej samej grupie firm dostarczających podobne produkty. Dopóki działają na osobnych rynkach nie konkurują ze sobą. Jednak docieranie ze wspólną ofertą do tych samych klientów wymaga pomysłu na współdziałanie.

-ryzyko wprowadzania produktów o zmienionej szacie graficznej i braku rozpoznawalności produktów przez dotychczasowych klientów.

.

Będzie to musiało być poprzedzone następującymi działaniami:

-opracowanie mechanizmów i technik pozwalających na zmniejszenie ryzyka wprowadzania produktów o zmienionej szacie graficznej i braku rozpoznawalności produktów przez dotychczasowych klientów

-ustalenie metody i strategii oraz narzędzi marketingowych, do których projektowane opakowania powinny przystawać i ułatwiać ich wprowadzanie.