Tytuł projektu

Klaster Leszczyńskie Smaki - promocja i współpraca dla najwyższej jakości, tradycji  i nowoczesnych technologii w branży spożywczej w południowo - zachodniej Wielkopolsce.

 

Źródło finansowania

Projekt złożony przez Leszczyńskie Centrum Biznesu Sp. z o.o. otrzymał dofinansowanie w wysokości 199 665,00  zł (85%) w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Działanie 1.6 „Rozwój sieci i kooperacji”. Wkład własny w wysokości 35 235,00 zł pokrywają członkowie klastra.

 

Grupa docelowa

Realizacja projektu polega na ciągłej budowie i rozwoju sieci „Leszczyńskie smaki” z udziałem firm z sektora spożywczego, instytucji otoczenia biznesu, szkół leszczyńskich oraz Miasta Leszna. Proponowana przez nas inicjatywa, zawiązana jako powiązanie niesformalizowane i ma charakter promocyjny.

Obecnie na mocy umowy zawartej w dniu 25.01.2013 i 14.11.2013 w powiązaniu uczestniczy już 23 podmioty zlokalizowane w Lesznie i poza nim.

Projekt będzie obejmował przedsiębiorstwa z terenu południowo - zachodniej Wielkopolski.

Pozostali uczestnicy sieci, w tym jednostki badawczo-rozwojowe są zlokalizowane w Poznaniu. Chodzi o Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu i Uniwersyetet Ekonomiczny w Poznaniu.

 

Opis projektu

Na projekt składa się promocja marki klastra Leszczyńskie smaki i działania podnoszące innowacyjność klastra.  Inicjatywa, zawiązana jako powiązanie nieformalne z udziałem firm z sektora spożywczego, IOB, szkół leszczyńskich oraz Miasta Leszna będzie realizowana od 1.01.2014 do 31.12.2014 r.  Celem kampanii promocyjnej marki klastra Leszczyńskie smaki jest wzmocnienie pozycji konkurencyjnej klastra i jego członków. Główną grupę docelową kampanii są firmy z branży spożywczej, zarejestrowane w subregionie leszczyńskim, które chcą poprzez uczestnictwo w klastrze podnieść swoją konkurencyjność i innowacyjność, a także lokalne samorządy, IOB i JBR chcące współpracować na rzecz rozwoju firm z branży i regionalnej gospodarki. Drugą grupę docelową stanowią konsumenci z obszaru subregionu leszczyńskiego, Poznania, Wrocławia i Lubińsko-Głogowskiego Zagłębia Miedziowego, którzy wybierając produkty z marką klastra Leszczyńskie smaki wzmacniają konkurencyjność skupionych w nim firm. Kampania będzie realizowana w oparciu o istniejące strategie: promocji i marki klastra Leszczyńskie smaki. Przewidziano 11 przedsięwzięć promocyjnych: prowadzenie strony internetowej, profilu na facebooku, kampanię medialną, kampanię outdoorową, produkcję materiałów promocyjnych (w tym gadgetów), udział w imprezach promocyjnych, w imprezach targowych, organizacja konferencji służących wymianie wiedzy, sprzedaż bezpośrednia – wizyty u potencjalnych nowych członków klastra, udział i promocja klastra na zewnętrznych konferencjach, misjach itp., działania z zakresu public relations. Przewidziano organizację stoisk klastra na 2 imprezach targowych i 3 imprezach promocyjnych. Szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy z określeniem konkretnych instrumentów dla wybranych przedsięwzięć promocyjnych zostanie określony w 01.2014. Takie podejście pozwoli wybrać najbardziej efektywne środki w szybko zmieniającej się ofercie mediów. Podnoszenie innowacyjności klastra będzie się koncentrować głównie na współpracy z jednostkami badawczo-rozwojowymi w zakresie wprowadzania produktów o podwyższonej wartości – np. żywność funkcjonalna, food design, eko, bio. Tej tematyki dotyczyć będą główne usługi doradcze, badania i ekspertyzy oraz pierwsza konferencja. Druga konferencja, seminaria tematyczne, pozostałe usługi doradcze oraz badania i ekspertyzy będą realizowane w odpowiedzi na bieżące potrzeby innowacyjne sieci. Wstępnie planowane są do wyboru następujące zagadnienia: nowe rozwiązania technologiczne, finansowanie, ochrona własności intelektualnej, nowoczesne metody zarządzania itp. Uczestnictwo przedstawicieli klastra w imprezach zewnętrznych (konferencje, seminaria itp.) pozwoli na gromadzenie najnowszej wiedzy z branży i klasteringu oraz jej transfer do członków inicjatywy. Pozyskana dzięki w/w aktywnościom wiedza będzie transferowana do członków klastra podczas seminariów tematycznych odbywających się co 2 miesiące oraz za pośrednictwem prowadzonej strony internetowej. Działania podnoszące innowacyjność, dzięki współpracy z jednostkami badawczo-rozwojowymi i innymi partnerami klastra, zmotywują i wyposażą w niezbędną wiedzę i umiejętności członków powiązania Leszczyńskie smaki, którzy wprowadzą nowe/udoskonalone produkty/usługi, dzięki czemu umocnią swoją pozycję konkurencyjną na rynku.

Projekt zapewni funkcjonowanie biura klastra w dotychczasowej lokalizacji - Inkubatorze Przedsiębiorczości przy ul. Geodetów 1 w Lesznie. Dogodnie usytuowane biuro, wyposażone w niezbędny sprzęt biurowy i komputerowy z dostępem do Internetu i telefonu pozwoli pracownikom zatrudnionym w projekcie na jego efektywną realizację. Pracownik do bezpośredniej realizacji projektu (1 etat) będzie odpowiedzialny za merytoryczną realizację zadań przewidzianych w projekcie, kontakty z członkami oraz współpracę z IZ WRPO. Wspierać go będzie księgowa (1/4 etatu), odpowiedzialna za sprawny przebieg finansowo-księgowy projektu. Nadzór sprawować będzie kierownik projektu (1/8 etatu). W/w osoby z kierunkowym wykształceniem wyższym i doświadczeniem w pracy na rzecz klastra Leszczyńskie smaki.

Wszystkie działania zaplanowane w projekcie będą wykorzystywane wyłącznie dla realizacji celów związanych z działalnością klastra Leszczyńskie smaki jako całości.

 

Produkty i rezultaty

Wskaźniki produktu:

  • Liczba przedsiębiorstw zaangażowanych w powiązanie kooperacyjne – 25 szt.
  • Liczba instytucji otoczenia biznesu zaangażowanych w powiązanie kooperacyjne – 3 szt.
  • Liczba przedsięwzięć promocyjnych przeprowadzanych przez powiązanie kooperacyjne – 11 szt.
  • Wartość usług doradczych: 29 000,00 PLN

 

Wskaźniki rezultatu:

  • Liczba utworzonych nowych miejsc pracy – 1,25 etatu
  • Liczba nowych/udoskonalonych produktów/usług wdrożonych przez przedsiębiorstwa dzięki uzyskanemu wsparciu – 15 szt.

Efektem rzeczowym projektu będzie sprawnie działająca sieć, w której na koniec roku 2014 liczba działających przedsiębiorstw z sektora spożywczego wzrośnie do 25, a liczba instytucji otoczenia biznesu do 4. Powiązanie przeprowadzi 11 przedsięwzięć promocyjnych. Liczba jednostek  naukowo-badawczych zaangażowanych w powiązanie kooperacyjne wzrośnie do 3, wartość usług doradczych wyniesie 29 tys. zł netto .

Realizacja projektu dzięki uzyskanemu wsparciu pozwoli przedsiębiorstwom na wdrożenie 15 nowych/udoskonalonych produktów/usług. W wyniku przedsięwzięć promocyjnych zostanie nawiązanych 5 kontaktów z podmiotami zewnętrznymi. Będą to instytucje naukowo – badawcze (3), stowarzyszenie branżowe (1) oraz jednostka administracji samorządowej (1).

W ramach projektu planuje się zatrudnić 2 osoby (1 i ¼ etatu ), które będą bezpośrednio zaangażowane w realizację projektu. Będzie to kierownik projektu - osoba merytorycznie odpowiedzialna za obsługę projektu, organizowanie i zlecanie oraz monitorowanie wszelkich działań sieci, w tym prowadzenie kampanii promocyjnej, pozyskiwanie nowych członków, sprawozdawczość itp. oraz księgowa odpowiedzialna za finansową obsługę projektu.

 

Termin realizacji

Projekt będzie realizowany od 02.01.2014 do 31.12.2014 r.

 

Przedmiot projektu

Realizacja projektu polega na budowie i rozwoju sieci „Leszczyńskie smaki” z udziałem firm z sektora spożywczego, instytucji otoczenia biznesu, szkół leszczyńskich oraz Miasta Leszna. Proponowana przez nas inicjatywa, zawiązana jako powiązanie niesformalizowane, ma charakter promocyjny i będzie realizowana od 02.01.2014 do 31.12.2014 r.