Klaster Leszczyńskie Smaki powstał z inicjatywy Leszczyńskiego Centrum Biznesu i Miasta Leszna.  Celem utworzenia klastra jest wykorzystanie wspólnych działań w procesach gospodarczych, które pozwolą na efektywne połączenie i wykorzystanie potencjału osób, przedsiębiorstw, uczelni wyższych, jednostek naukowo – badawczych, instytucji otoczenia biznesu oraz władz samorządowych i państwowych w celu ułatwienia transferu i przepływu wiedzy oraz innowacji pomiędzy kooperującymi podmiotami. Cel klastra obejmuje realizację następujących założeń:

 • Budowa i rozwój efektywnej współpracy między przedsiębiorcami z sektora spożywczego, instytucji otoczenia biznesu, uczelniami, ośrodkami badawczo – rozwojowymi oraz jednostkami samorządu terytorialnego,
 • Stworzenie strategii promocji klastra, strategii marki Leszczyńskie Smaki i wdrożenie kampanii promocyjnej,
 • Podniesienie poziomu konkurencyjności i innowacyjności uczestników klastra poprzez regularną wymianę informacji i wiedzy, szczególnie ze szkołami wyższymi i ośrodkami badawczo – rozwojowymi,
 • Dostosowanie kształcenia w szkołach ponad gimnazjalnych i wyższych do potrzeb firm z sektora spożywczego
 • Poprawa wizerunku gospodarczego subregionu,

 

 

Tytuł projektu

Utworzenie sieci Leszczyńskie Smaki szansą wzrostu innowacyjności firm sektora spożywczego w południowo – zachodniej Wielkopolsce.

 

 

 

Źródło finansowania

Uchwałą nr 4516/2010 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 października 2010 r. projekt złożony przez Leszczyńskie Centrum Biznesu Sp. z o.o. otrzymał dofinansowanie w wysokości 699 969,05 zł (85%) w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Działanie 1.6 „Rozwój sieci i kooperacji”.

 


Grupa docelowa

Realizacja projektu polega na budowie i rozwoju sieci „Leszczyńskie smaki” z udziałem firm z sektora spożywczego, instytucji otoczenia biznesu, szkół leszczyńskich oraz Miasta Leszna. Proponowana przez nas inicjatywa, zawiązana jako powiązanie niesformalizowane i ma charakter promocyjny.

Obecnie na mocy porozumienia zawartego w dniu 29.06.2010 w powiązaniu uczestniczy 6 przedsiębiorstw z branży zlokalizowanych w Lesznie i poza nim oraz 2 instytucje wspierające biznesu. W wyniku realizacji projektu liczba firm z sektora spożywczego wzrośnie do 12, a instytucji otoczenia biznesu do 6 .

Projekt będzie obejmował przedsiębiorstwa z terenu południowo - zachodniej Wielkopolski. Pozostali uczestnicy sieci, w tym jednostki badawczo-rozwojowe będą przede wszystkim zlokalizowane w Poznaniu, a w drugiej kolejności we Wrocławiu. Dopuszcza się także uczestnictwo podmiotów położonych poza tymi najbliższymi metropoliami.

 


Opis projektu

Realizacja projektu polega na budowie i rozwoju sieci „Leszczyńskie smaki” z udziałem firm z sektora spożywczego, instytucji otoczenia biznesu, szkół leszczyńskich oraz Miasta Leszna. Proponowana przez nas inicjatywa, zawiązana jako powiązanie niesformalizowane, ma charakter promocyjny i będzie realizowana od 1.12.2010 do 31.12.2013 r. Uczestnicy sieci korzystając z profesjonalnego doradztwa zewnętrznego wypracują strategię promocji oraz strategię marki „Leszczyńskie smaki”. Na tej podstawie zostanie przygotowana kampania promocyjna obejmująca takie działania jak: wykreowanie logo sieci, utworzenie strony internetowej, wydanie broszur, płyt CD, przygotowanie i obsługa stoiska na imprezach targowych i promocyjnych, reklamy, działania z zakresu public relations. Planuje się także wizytę studyjną w celu zapoznania się z działalnością zidentyfikowanego najlepszego powiązania kooperacyjnego w branży spożywczej. W celu wspierania procesu dzielenia się wiedzą, a szczególnie ułatwienia przepływu wiedzy z jednostek naukowo-badawczych do przedsiębiorstw z branży, planuje się zorganizowanie 6 konferencji tematycznych. Przygotowanie konferencji, w uzasadnionych przypadkach, poprzedzi zlecenie zewnętrznych usług doradczych, badań lub ekspertyz. Ich zakres zostanie dostosowany do aktualnych potrzeb sieci i będzie ustalany podczas spotkań roboczych sieci, które będą odbywać się raz w miesiącu przyczyniając się także do lepszego przepływu wiedzy pomiędzy uczestnikami powiązania. Wstępne tematy zaplanowanych konferencji to: najnowsze technologie w przetwórstwie spożywczym, innowacje w firmie spożywczej, prawo patentowe, opakowania, aspekty prawne prowadzenia działalności gospodarczej itp. Konferencje te będą miały charakter otwarty i będą służyły pozyskiwaniu nowych członków powiązania kooperacyjnego. Za koordynację i obsługę techniczną projektu będzie odpowiedzialny kierownik projektu zatrudniony na pełen etat. Na obsługę finansową przewidziano ¼ etatu księgowej. Dla kierownika przewidziano w ramach cross-finansingu szkolenie (3 sesje trzydniowe) obejmujące zagadnienia związane z funkcjonowaniem sieci, transferem technologii, aspekty psychologiczne współpracy w sieci: negocjacje, perswazja itp. W ramach projektu zostanie wynajęte biuro sieci, które zlokalizowane będzie w Lesznie, a od połowy roku 2012 będzie znajdować się w budynku Inkubatora Przedsiębiorczości. Biuro będzie wyposażone w niezbędne meble i sprzęt komputerowy i będzie służyło obsłudze technicznej projektu oraz spotkaniom roboczym sieci.


Produkty i rezultaty

Wskaźniki produktu:

 • Liczba przedsiębiorstw zaangażowanych w powiązanie kooperacyjne – 12 szt.
 • Liczba instytucji otoczenia biznesu zaangażowanych w powiązanie kooperacyjne – 6 szt.
 • Liczba przedsięwzięć promocyjnych przeprowadzanych przez powiązanie kooperacyjne – 15 szt.
 • Wartość usług doradczych: 66 734,00 PLN

 

Wskaźniki rezultatu:

 • Liczba utworzonych nowych miejsc pracy – 1,25 etatu
 • Liczba kontaktów z podmiotami zewnętrznymi nawiązanych w wyniku przedsięwzięć promocyjnych – 10 szt.

W ramach realizacji niniejszego przedsięwzięcia planuje się pozyskać nowych członków (do końca 2013 roku 6 nowych przedsiębiorstw z branży) oraz nawiązać współpracę z jednostkami naukowo – badawczymi (co najmniej 2), instytucjami otoczenia biznesu (4 nowi partnerzy) oraz jednostkami samorządowymi (dodatkowo przynajmniej 4), które to przyczynią się do rozwoju sieci i przyniosą wymierne korzyści jej członkom.

W ramach prowadzonej kampanii promocyjnej sieci zrealizowanych zostanie 15 różnorodnych przedsięwzięć promocyjnych: wykreowanie logo „Leszczyńskie smaki”, stworzenie strony internetowej, udział w 3 imprezach targowych lub promocyjnych, wydanie broszury, wydanie płyty CD, reklamy w mediach, organizacja 6 konferencji tematycznych, pakiet działań z zakresu public relations.

W ramach projektu planuje się zatrudnić 2 osoby (1 i ¼ etatu ), które będą bezpośrednio zaangażowane w realizację projektu. Będzie to kierownik projektu - osoba merytorycznie odpowiedzialna za obsługę projektu, organizowanie i zlecanie oraz monitorowanie wszelkich działań sieci, w tym prowadzenie kampanii promocyjnej, pozyskiwanie nowych członków, sprawozdawczość itp. oraz księgowa odpowiedzialna za finansową obsługę projektu.

 

Termin realizacji

Projekt będzie realizowany od 1.12.2010 do 31.12.2013 r.

 

Przedmiot projektu

Realizacja projektu polega na budowie i rozwoju sieci „Leszczyńskie smaki” z udziałem firm z sektora spożywczego, instytucji otoczenia biznesu, szkół leszczyńskich oraz Miasta Leszna. Proponowana przez nas inicjatywa, zawiązana jako powiązanie niesformalizowane, ma charakter promocyjny i będzie realizowana od 1.12.2010 do 31.12.2013 r.